Updates on Twitter!

- "Threesome" Theme Song MV
- "Threesome" Opening Theme Video
- "Threesome" Theme Song
- 'Fuk Luk Sau' Imitations Explosion
- "Birth of a Hero" Promotional Clip 1
- "Apple-colada" Promotional Clips 1-2
- "Watch Out, Boss" Theme Song MV
- "Watch Out, Boss" Opening Theme Video
- "Come with Me" Week 8: averaged 17.4 points.
- "Infernal Affairs" Week 2: averaged 21.7 points.
- "The Forgotten Valley" Week 3: averaged 26.5 points.

follow me on Twitter

Check the side bar for upcoming series updates!


List updated on Tuesday, February 6, 2018.

Friday, February 6, 2015

"My 'Spiritual' Ex-Lover" Opening Theme Video"Repay" - Nancy Sit, Edwin Siu & Evergreen Mak

報恩 《倩女喜相逢》 主題曲 - 薛家燕/蕭正楠/麥長青

作曲/編曲: 徐洛鏘
填詞: 楊熙
監製: 何哲圖/韋景雲

薛:嚇到騰震震 被困進了黑暗 多得恩公你有愛心
蕭:小子係書生 自以禮對人 能助你 亦算我有幸
麥:報答我 你可變成財神 最好 添多幾錠金

合:救我免做遊魂 倩女今天需要報恩
教我磊落做人 倩女失魂不過有心
薛:幫你覓緣份 幫你仝人渡危困 麥:你你你有有有心
薛:幫你又行運 幫你事成又靈敏 男:偏偏搞得我冇得好瞓

薛:都知我搞到人人民憤
男:個個當你係神棍
合:神棍 神棍 人人不忿

Evergreen Mak & Angela Tong on "The Green Room"


Joyce Tang & Oscar Leung on "The Green Room"


Promotional Event 1 @ TVBE Clip (020515)

Promotional Event 2 @ "Scoop" Clip (020915)

Promotional Event 3 @ TVBE Clip (021815)

Promotional Event 3 @ "Scoop" Clip (021815)

Finale Dinner @ J2 Clip (030115)

Related post: "My 'Spiritual' Ex-Lover" Theme Song (Full Version)

*Credits to tvb.com, 狂愛TVB, and TVBUSAofficial

No comments:

Post a Comment